کارفرما: شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
محل اجرا : منطقه ويژه پارس ( عسلويه)
مدت پیمان : 18ماه