مشخصات پروژه
کارفرما: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک
محل اجرا: منطقه ویژه پارس(عسلویه)
مدت پیمان:18 ماه
زیربنا: 10000 متر مربع