مشخصات پروژه
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
مشاور: مهندسین مشاور مهرزا
محل اجرا: بجنورد
مدت پیمان: 36 ماه
زیربنا: 35000 متر مربع