مشخصات پروژه
کارفرما: شرکت پتروشیمی زاگرس
مشاور: مهندسین مشاور صنعت و آبادانی پارس
محل اجرا: بندر سیراف
مدت پیمان: 45ماه
زیربنا:35000 متر مربع