مشخصات پروژه
کارفرما: شرکت قطار شهری شیراز (شهرداری شیراز)
مشاور: مهندسین مشاور ایتسن
محل اجرا: شیراز
مدت پیمان: 24 ماه
زیربنا:55000 متر مربع