کارفرما : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مشاور : مهندسین مشاور فولاد تکنیک
محل اجرا : ذوب آهن اصفهان
مدت پیمان : 9 ماه