کارفرما: شرکت سیمان آبیک
محل اجرا: کیلومتر80اتوبان قزوین - کارخانه سیمان آبیک