کارفرما: شرکت سیمان آبیک
مشاور: مهندسین مشاور پردیس روز
محل اجرا: کیلومتر 80 اتوبان تهران ـ قزوین ، کارخانه سیمان آبیک