کارفرما : شرکت سیمان بجنورد
مشاور : مهندسین مشاور سانو
محل اجرا : 35کیلومتری  شمال غربی شهرستان شیروان
مدت پیمان : 20 ماه