کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
محل اجرا : منطقه پارس جنوبی ـ جم
مدت پیمان : 30 ماه
زیربنا : 8،000 مترمربع