شرکت مهندسي و ساختمان پی چین در سال  1338 پس از ثبات نسبی سیاسی اقتصادی کشور و همزمان با آغاز تدوین برنامه های توسعه و اجرای طرحهای زیر بنایی تاسیس گردیده است .

اقتصاد نفتی و شوکهای ناشی از نوسانات قیمت نفت ، تغییرات اجتماعی و سیاسی و جنگ تحمیلی ، شرکت های پیمانکاری را طی نیم قرن اخیر با چالشهای بزرگی مواجه نموده تا جایی که حتی قویترین آنها نیز نتوانستند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند .

در تمام اين چالشها شرکت توانسته است حیات خود را با وجود بحران های فوق حفظ نماید .نیم قرن پایداری و حفظ اعتبار حرفه ای ، اتمام و تحویل کارهای ارجاع شده در هر شرایط از افتخارات این شرکت می باشد.

تغییر در سطوح مدیریت ارشد شركت در سالهای اخیر منجر به رشد اعتبار تخصصی و سهم بازار شرکت گردیده است . تداوم چند دهه فعالیت در انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها بهترین دلیل در واگذاری پروژه های جدید به این شرکت بوده و در حال حاضرتوسعه زیر ساختهای سیستمی و مدیریتی مزایای رقابتی جدیدی را برای آن فراهم نموده است.