شركت ساختماني پي چين به منظور حصول اطمينان از ارائه خدمات روزآمد به كارفرمايان خود خدمات مديريت پروژه را مبتني بر استاندارد هاي روز دنيا ارائه نموده و زير ساختهاي مغز افزاري و نرم افزاري جهت نيل به اين امر فراهم و توسعه داده است.

توسعه روشهاي كاري مبتني بر استاندارد مديريت پروژه(PMBOK 4th edition ) در كنار مولفه هاي مديريت كيفيت  مبتني بر استاندارد ISO9001:2015  زير ساخت بسيار مساعد و رواني را جهت اجراي پروژه هاي آتي شركت فراهم نموده است.

بهره گيري از الگوي Business Process Modeling  امكان پايش كليه ورودي ها و خروجي هاي فرآيندها را فراهم نموده است. و با طمينان ميتوان گفت هيچ فرآيندي در شركت ساختماني پي چين مغفول نمانده است .