شركت ساختماني پي چين به عنوان شركتي پيشرو در ارائه خدمات طرح و ساخت ، خدمات فني و مديريتي ، همواره تلاش براي همكاري متقابل و ارزش افزا با كارفرمايان پروژه ها را در صدر برنامه هاي خود قرار داده است و در اين راستا افق آتي و ماموريت كلان اين شركت به شرح زير تبيين گرديده است

 • ايجاد ارتباط مداوم و پايدار با كارفرمايان بر مبناي احترام به الزامات  ايشان و حصول اعتماد آنها با بكارگيري تيم كارآمد در پروژه
 • ارائه خدمات طرح و ساخت در حد اعلاي كيفيت مورد نظر كارفرمايان با قيمتي مناسب و در عرصه رقابتي
 • اطمينان از طول عمر پايدار شركت بر پايه تكرار تجربه هاي موفق تجاري با كارفرمايان متاثر از پايبندي به زمان و جزئيات مورد نظر ايشان
 • حفظ بالاترين سطح حرفه اي ، يكپارچگي ، صداقت و جوانمردي در روابط با تمام ذينفعان سازمان شامل جامعه ، محيط زيست ، كارفرمايان ، شركاي تجاري ، پيمانكاران ، تامين كنندگان ، كاركنان
 • حفظ و توسعه جايگاه شركت به عنوان شركتي سرآمد در  ارائه خدمات طرح و ساخت در سطحي متعالي بر پايه ارتقا روزافزون كيفيت خدمات طرح و ساخت
 • ايجاد ارزش افزوده در پروژه ها براي كارفرمايان بر پايه نوآوري،دورانديشي و پشتكاردر ارائه خدمات طرح و ساخت
 • فعاليت  هدفمند و  بر مبناي  اخلاقيات ممتاز در راستاي رضايت خداوند
 • تداوم روابط با كارفرمايان بر مبناي احترام به مولفه هاي ايمني و بهداشت و قوانين و الزامات كارفرمايان در اين مورد
 • حفظ جايگاه صادقترين و با اخلاقترين پيمانكار در نزد كارفرمايان
 • تربيت نيروي انساني متخصص در خدمات ارائه شده  و معرفي ايشان به بازار از مسير پروژه هاي جاري
 • ايجاد محيط كاري آموزش دهنده به منظور تشويق ايده هاي جديد ، نوآوري و رشد
 • تحويل به موقع ، با كيفيت و با قيمت مناسب پروژه ها با بكارگيري كاركناني انعطاف پذير ، انگيزه مند و همراستا در تيم پروژه

پايبندي و تعهد به ماموريت فوق شركت ساختماني پي چين را نه تنها به عنوان يك شركت سطح بالاي مجري پروژه هاي طرح و ساخت حفظ خواهد نمود بلكه منجر به ارتقا اين شركت به بالاترين سطح در ايران خواهد شد.