حفظ جايگاه شركا ساختماني پي چين به عنوان مجري پروژه هاي طرح و ساخت و تبديل آن به گزينه ترجيحي كارفرمايان

حفظ سلامتي و ايمني كارفرمايان ، كاركنان و پيمانكاران و تامين كنندگان و احترام به محيط زيست در تمامي شرايط

پايبندي به اخلاق ، صداقت و امانت داري در كليه اقدامات

تشخيص و احترام به نيازهاي خانوادگي و روابط انساني در كليه فعاليتها

بكارگيري بهترين ها در قالبي يكپارچه به منظور ارتقاء افق استراتژيك سازمان

درك و اشراف به نيازهاي كارفرمايان

توسعه مهارتها ، تشويق و تهييج به منظور حفظ منابع با ارزش و توسعه حرفه اي سازمان

ايجاد تيم كارآمد ، انگيزه مند و نوآور

توجه به خوشنامي شركت به عنوان پايه جهشهاي آتي آن

ارائه خدمات ويژه به منظور حفظ رضايت كارفرمايان جاري و جلب كارفرمايان جديد ناشي از كاركرد متعالي بواسطه:

  • تحويل پروژه ها در زمان و بودجه مقرر
  • ارائه راه حلهاي مهندسي و تكيه بر فن آوري هاي جديد
  • پيگيري بي مهابا به منظور حصول به بهترين كارآمدي
  • هماهنگي با مقتضيات پروژه و حساسيتهاي كارفرما به گونه اي كه هيچگاه متعجب نباشيم
  • تقويت همكاري و روابط كاري
  • توسعه فرآيندهاي و ابزارهاي كار به منظور كاهش حساسيتهاي زمان و هزينه در راستاي توسعه توانايي و بهره وري

 حفظ قابليتهاي رقابتي سازمان  و كسب سود بيشتر براي شركت ساختماني پي چين و ذينفعان آن حافظ جايگاه آن در بازار جهاني پروژه هاي طرح و ساخت خواهد بود .