نظام يكپارچه مديريتي ، الگوي ساماندهي فرآيندها و اطلاعات يك سازمان در قالب يك ساختار يكپارچه و كامل مي باشد، استقرار اين الگو سازمان را همانند يك موجوديت صلب در برابر هدفي واحد شكل خواهد داد.

از سال 1386 شركت ساختماني پي چين براي استقرار سيستم يكپارچه مديريتي پروژه اي  تعريف نمود و در حال حاضر با استقرار بخش عمده اي از زير ساخت اصلي اين سيستم ، كليه فرآيندها و زير ساختهاي شركت به منظور حصول به هدفي واحد سازماندهي گرديده اند كه اين هدف " توسعه كارآمدي شركت ساختماني پي چين " مي باشد.

در شركت ساختماني پي چين اساسا بجاي انبار كردن اطلاعات از الگويي ساختار يافته استفاده ميشود كه در نتيجه يكپارچگي منابع با هم افزايي اثري بيش از تجميع آنها خواهد داشت و اثري بيش از قبل بجا خواهد گذاشت. سيستم مديريت يكپارچه شركت ساختماني پي چين (PIMS) تصويري واضح و كلان از تمام زواياي سازمان آن فراهم اورده است. بگونه اي كه تاثير متقابل آنها بر يكديگر و همچنين ريسكهاي مشترك  آنها كاملا قابل تشخيص ميباشد. كمترين دوباره كاري و تكرار و بيشترين انعطاف در سازگاري با الگوهاي آتي حاصل اين نظام يكپارچه بوده است.

سيستم يكپارچه مديريت شركت ساختماني پي چين (PIMS) براي مديريت اين شركت ساختار واحدي كه بصورت موثر و كارآمد برنامه ها و پروژه ها را انجام داده و به اهداف برساند فراهم نموده است. از مديريت نيازمنديهاي كارفرمايان تا پايش فعاليتهاي رقبا ، از بكار گيري تجارب قبلي تا كاهش ريسكها و توسعه حداكثري منابع به عنوان توابع هدف در اين سيستم يكپارچه به مديريت شركت پي چين به منظور حصول به اهداف آن كمك شاياني خواهد نمود.