ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
1
علیرضا لاهیجی
مدیرعامل وعضو هیات مدیره
لیسانس مهندسی سازه
2
رضا فرشچیانرییس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی ماشین آلات
3 علیرضا اسماعیلی نایب رییس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان
4 محمدرضا لاهیجی عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی سازه
5 محمود مهتدی تبریزی عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی مکانیک